Keynote Speakers

Terry Speed

UC Berkeley

Peter Bickel
UC Berkeley

John Storey
Princeton

Chung-I Wu
University of Chicago

______________________________

Organizing Committee
CHAIR: Ping Ma, UIUC
Ji-Ping Wang, NU
Zhong, Sheng, UIUC
Jake Chen, IUPUI
David Sigfredo Angulo, DePaul
Yang Dai, UIC
Zhong, Wenxuan, UIUC
Zhaohui Qin, U of M
Simon Lin, NU

______________________________

Advisory Committee
CHAIR: Harris Lewin, UIUC
Brain Athey, UMICH
Mary Ellen Bock, Purdue
Rex L. Chisholm, Northwestern
Bruce Schatz, UIUC
Suzanne Stratton, Carle
Xuming He, UIUC
Eric Jackobsson, NCSA
Larry Schook, UIUC